Αίτηση για Μέλος

Home  > Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  > Αίτηση για Μέλος

Εγγραφή νέου μέλους μπορεί να γίνει μετά από γραπτή αίτηση και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται έκτακτα μετά από κλήση και εισήγηση του Προέδρου.

Για την λήψη απόφασης εγγραφής μέλους, απαιτείται ομοφωνία των μελών.

Σε περίπτωση εγγραφής νέων μελών εταίρων, το ποσό της εγγραφής τους είναι 50 €.

Η εγγραφή νέου μέλους γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον νόμο.

Μέλη της εταιρείας είναι μαιευτήρες – γυναικολόγοι που πληρούν τις διεθνείς προϋποθέσεις για την άσκηση της Εμβρυομητρικής ιατρικής.

Αντεπιστέλλοντα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, δύνανται να είναι μαίες, νεογνολόγοι, γενετιστές ή άτομα που ασχολούνται με την Περιγεννητική Ιατρική.